Ông Nguyễn Minh Tâm

Thành viên HĐQT

Tổng Giám Đốc

Bà Nguyễn Thị Ngọc Trâm
Thành viên HĐQT
Ông Nguyễn Minh Trí
Chủ tịch HĐQT
Ông Nguyễn Minh Tâm

Thành viên HĐQT

Tổng Giám Đốc

Bà Nguyễn Thị Ngọc Trâm
Thành viên HĐQT
Bà Nguyễn Thị Ngọc Thúy

Thành viên HĐQT

Phó Tổng Giám Đốc

Ông Dương Hảo Tôn

Thành viên HĐQT